Home page > Dotace krajů

Dotace krajů

Hlavní město Praha, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský, Ministerstvo pro místní rozvoj.


Hlavní město Praha


Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji neby v roce 2021 vyhlášen tradiční program „Úcta k předkům“, ale nabízí se alternativa - https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#852 – Kulturní dědictví,opatření č.VI – Obnova pietních míst.

 

 


Jihomoravský kraj

Dotační programy vyhlašované Jihomoravským krajem pro rok 2021, které lze použít na obnovu válečných hrobů.

Rada JMK 13. 1. 2021 projednala a vyhlásila dotační programy na letošní rok.

Pro účely oprav válečných hrobů a pietních míst lze použít, a taky jej žadatelé poměrně s oblibou využívají, dotační program Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021. Tento program je uveřejněn na úřední desce KrÚ JMK pod odkazem https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KUJM0B3MBEOY&por=0 a na dotačním portále JMK pod odkazem https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12270-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2021.aspx .

Pokud je nějaký válečný hrob, nebo pietní místo, prohlášen za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, lze na něj použít dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021. Tento program je uveřejněn na úřední desce KrÚ JMK pod odkazem https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KUJM0B3MBFE5&por=0 a na dotačním portále JMK pod odkazem https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12277-506-Podpora+rozvoje+v+oblasti+kultury+a+pamatkove+pece+v+roce+2021.aspx . Z tohoto dotačního programu je nejvhodnější dotační titul DT 4 – Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek.

 

 


Karlovarský kraj

Na opravy a údržbu válečných hrobů je možné žádat o poskytnutí dotace v rámci: 

  • programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí.

Dotace se poskytuje právnickým osobám, které nejsou zřizovány nebo zakládány krajem, fyzickým osobám a obcím.

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/p...

  • programu obnovy venkova, dotační titul 1

Dotace mohou být poskytovány obcím do 3 000 obyvatel

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/po...

 

 


Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj samostatný titul na péči o válečné hroby nevypisuje, lze však žádat v rámci dotačního programu KPGU2 na obnovu památkového fondu

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=7

nebo v rámci Programu obnovy venkova POVU1

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=9

 

 


Liberecký kraj

Liberecký kraj poskytuje dotace na VH v rámci „ Programu obnovy venkova“; https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:687625/lastUpdateDate:2017-12-20+17:15:30/image.jpg

Dotační titul bude v letošním roce vyhlášen pravděpodobně v 1. čtvrtletí.

 


Moravskoslezský kraj

Krajské dotační programy 2019

https://www.msk.cz/cz/kultura/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-42042/

 

 


Olomoucký kraj

Krajské dotační programy 2019

https://www.olkraj.cz/krajske-dotacni-programy-2019-cl-4371.html

Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 22.1. - 8. 2. 2019):

https://www.olkraj.cz/obnova-staveb-drobne-architektury-mistniho-vyznamu-prijem-zadosti-22-1-8-2-2019-cl-4455.html

Obnova kulturních památek (příjem žádostí 22. 1. - 8. 2. 2019)

https://www.olkraj.cz/obnova-kulturnich-pamatek-prijem-zadosti-22-1-8-2-2019-cl-4454.html

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (příjem žádostí 21. 1.- 7. 2. 2019)

https://www.olkraj.cz/podpora-budovani-a-obnovy-infrastruktury-obce-prijem-zadosti-21-1-7-2-2019-cl-4473.html

 

 


Pardubický kraj

 

 


Plzeňský kraj

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 159/20 ze dne 14. 12. 2020 pro rok 2021 dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ (dále jen „Program“) a schvaluje Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z tohoto Programu (dále jen „Pravidla“). Ve schváleném rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 je vyčleněn předpokládaný celkový objem finančních prostředků ve výši 400.000 Kč na podporu účelu dle tohoto Programu.

Plné znění: https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/933/

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu

 

 


Středočeský kraj

 

 


Ústecký kraj

 

 


Kraj Vysočina

 

 


Zlínský kraj

Zlínský kraj vypisuje „PROGRAM NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU“.

Žadateli o podporu můžou být fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje.

Dotaci nelze poskytnout politickým stranám a hnutím, příspěvkovým organizacím Zlínského kraje, organizačním složkám státu a státním podnikům.

Z programu lze podpořit:

Stavební obnova a restaurování kulturních památek:

stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební obnova a restaurování památek místního významu:

stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu.

Minimální výše podpory je 35 000 Kč, maximální výše 300 000 Kč (resp. 200 000 Kč u památek místního významu) a míra podpory se pohybuje podle velikosti obce od 50% do 60% celkových způsobilých nákladů projektu.

Podrobnosti programu jsou uvedeny na:

https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-21-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-16680.html

 


Ministerstvo pro místní rozvoj

Dále je možno využít dotační tituly MMR: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Pohrebnictvi/Aktuality/Jeste-dva-mesice-mohou-male-obce-zadat-o-dotace-na

https://mmr.cz/getmedia/f8ddaf6e-3c9c-4245-8bbd-d5b7811fe38e/_2019_vyzva...

Nahoru