Home page > Dotace

Dotace

IV. Výzva k podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče
o válečné hroby

(čj. MO 278239/2021-7460)

Poskytovatel programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, Česká republika - Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na zabezpečení péče o válečné hroby.

Věcné zaměření výzvy

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Dotace na péči o válečné hroby jsou poskytovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování dotací se řídí usnesením vlády České republiky č. 427/1999 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, usnesením vlády České republiky č. 1292/1999 o Pravidlech pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí, a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů na stavební část realizace akce. Minimální výše poskytované dotace
je 50,0 tis. Kč.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn; a současně:

  • u něj v období předchozích dvou let nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby,
  • v předchozích dvou letech vyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly ministerstva na péči o válečné hroby úplně, správně a včas.

Oprávněným žadatelem není ten, kdo v předchozích dvou letech:

  • vzal žádost o poskytnutí dotace zpět, nebo
  • řízení o jeho žádosti bylo zastaveno z důvodu neodstranění vad žádosti ve stanoveném termínu.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci

Žádosti se podávají a zpracovávají prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), na stránkách http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Metodická pomůcka, která obsahuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace RISPF a jak správně vyplnit online formulář žádosti, je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva http://www.valecnehroby.army.cz/dotace.

Termín k elektronickému podání žádostí je stanoven od 1. 11. 2021 00:01 hodin do 31. 1. 2022 23:59. Žádosti podané v tomto termínu budou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací na následující kalendářní rok. Následně musí být písemná žádost podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě právnické osoby) či žadatelem – fyzickou osobou, a společně s přílohami odeslána ministerstvu do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (datová schránka – hjyaavk), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Sekce správy a řízení organizací MO, odbor dotací a řízení organizací, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany; (rozhodující je datum razítka podání) nebo osobně na výše uvedenou adresu.

Obsah žádosti a seznam požadovaných příloh jsou uvedeny na internetových stránkách ministerstva http://www.valecnehroby.army.cz/dotace.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena pro období od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.

V případě, že žádost o poskytnutí dotace bude obsahovat vady, žadatel bude vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Ministerstvo může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu.

Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.

Podané žádosti o poskytnutí dotace včetně jejich příloh se nevracejí.

Žadatelé o dotaci z programu Zachování a obnova historických hodnot I se řídí pravidly uvedenými v Dokumentaci programu, která tvoří přílohu této výzvy.

    

Zveřejněno dne 19. října 2021

 

Kontakt:

Bc. Vladimíra Habrová, tel: 725 182 272, 973 200 715

 

Příloha č. 1 – dokumentace programu Zachování a obnova historických hodnot I

Příloha č. 2 – formulář investičního záměru

Příloha č. 3 – formulář informace o identifikaci

Upřesňující informace - k vyplňování formulářů:

  1. Podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce nebo doložení oprávnění k podání žádosti o dotaci (je-li žadatel právnickou osobou) musí být schváleno usnesením zastupitelstva. U statutárních měst a HMP musí být schváleno radou města.
  2. V tabulce výměr musí být uveden způsob tvorby ceny nákladových položek (kalkulační jednotky, množství, cena za kalkulační jednotku).
  3. Jiná změna válečného hrobu, než jeho údržba a úprava - pokud je obsahem žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (obsahem plánované realizace akce) jiná změna válečného hrobu, než jeho údržba a úprava (odst. 2 § 3 zák. č. 122/2004 Sb.), musí být k žádosti přiložena kopie písemného souhlasu Ministerstva obrany s provedením požadované jiné změny.

Nahoru