Home page > Základní informace

Základní informace

Péče o válečné hroby

Péči o válečný hrob (Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací) zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.

Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu (Údržbou a úpravou válečného hrobu se rozumí označení válečného hrobu, umístění pamětní desky, pomníku, památníku nebo obdobného symbolu, včetně běžné údržby válečného hrobu, jeho okolí a přístupu k němu) může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo").

 • Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a ministerstva.
 • Souhlasy ministerstva nenahrazují povolení nebo vyjádření jiného správního úřadu, pokud je vyžadováno podle zvláštního právního předpisu.

Vlastník válečného hrobu, jakož i vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn, pokud je válečný hrob mimo pohřebiště, je povinen umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob.

Je-li válečný hrob umístěn mimo pohřebiště, má vlastník nemovitosti nárok na náhradu za omezení užívání nemovitosti. Pokud je vlastníkovi nemovitosti užívání závažným způsobem v důsledku existence válečného hrobu ztíženo, je stát povinen, na základě jeho písemné žádosti, nemovitost nebo její část odkoupit. Náhrady vlastníkům nemovitostí poskytuje ministerstvo. Výše náhrady a kupní cena se stanoví podle zvláštních právních předpisů.

Péčí o válečné hroby a pietní místa se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů (pietních míst), přemísťování nebo rušení válečných hrobů (pietních míst) včetně exhumací (§ 3 zákona).

Nedílnou součást péče o válečné hroby (pietní místa) tvoří jejich běžná údržba včetně údržby jejich okolí a přístupu k nim (§ 2 odst. 5 zákona). Cílem udržování válečných hrobů a pietních míst je jejich zachování v důstojném a poznatelném stavu.

Běžnou údržbou se ve smyslu ustanovení zákona rozumí zejména:

 • udržování náhrobků, hrobového zařízení, pamětních desek, pomníků, památníků nebo obdobných symbolů v čistotě, nezkorodovaném (nezoxidovaném) a jinak neporušeném stavu a jejich zachování v poznatelném stavu;
 • odstraňování případných hanlivých nebo jinak nepatřičných a znesvěcujících nápisů a symbolů;
 • zajišťování pietní výzdoby při významných výročích, která se k válečnému hrobu (pietnímu místu) vztahují, a včasné odstraňování uschlých květin a věnců;
 • taková úprava okolí, při které nedojde k omezení viditelnosti válečného hrobu (pietního místa) a přístupu k němu (např. výsadba keřů, stromů a sečení přerostlé trávy);
 • zajišťování schůdnosti přístupové cesty včetně odstraňování přerostlé trávy, sněhu a náledí.

Je-li válečný hrob (pietní místo) prohlášen za kulturní památku, je nutno při jeho údržbě a úpravě včetně běžné údržby válečného hrobu (pietního místa), jeho okolí a přístupu k němu postupovat podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na začátek stránky


Práva a povinnosti:

Podle ustanovení § 3 zákona zabezpečuje péči o válečný hrob (pietní místo) vlastník válečného hrobu (pietního místa), a není-li znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob (pietní místo) umístěn.

Vlastník válečného hrobu (pietního místa), jakož i vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob (pietní místo) umístěn, je-li hrob (pietní místo) mimo pohřebiště, jak veřejné tak neveřejné, jsou povinni umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací, které souvisejí s úpravou a údržbou válečného hrobu (pietního místa).

Je-li válečný hrob (pietní místo) umístěn mimo pohřebiště, má vlastník nemovitosti nárok na náhradu za omezení užívání nemovitosti.

Je-li vlastníkovi nemovitosti její užívání ztíženo závažným způsobem v důsledku umístění válečného hrobu (pietního místa), je stát zastoupený Ministerstvem obrany povinen na základě písemné žádosti vlastníka nemovitost nebo její část odkoupit.

Na začátek stránky


Základní pojmy

Válečný hrob:

Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku

 • aktivní účasti ve vojenské operaci nebo
 • válečného zajetí, anebo
 • ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Válečným hrobem může být

 • hrob jednotlivce,
 • hrob hromadný nebo osárium,

včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení.

Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

 • místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci (např. příslušník čs. armády, příslušník AČR, voják, který konal službu ve spojenecké armádě, příslušník stráže ochrany hranic) nebo v důsledku válečného zajetí (válečný zajatec), anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války (např. za účast byly popraveny);
 • evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí;
 • jiný objekt, který se za válečný hrob považuje v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

Naleznou-li se při skrývce horniny nebo při výkopových pracích lidské ostatky, a při dalším průzkumu se potvrdí, že se jedná o ostatky osob podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona, eviduje se takové místo jako válečný hrob. Podle ustanovení § 2 odst. 4 a 5 zákona se takový hrob buď upraví, přemístí nebo zruší.

Na začátek stránky


Pietní místo:

Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí

 • pamětní deska,
 • pomník,
 • památník nebo obdobný symbol

připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku

 • aktivní účasti ve vojenské operaci nebo
 • v důsledku válečného zajetí, anebo
 • oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Na začátek stránky


Evidence válečných hrobů:

Evidencí válečného hrobu se rozumí listinný nebo jiný záznam obsahující údaje o válečném hrobu, pokud jsou známy; těmito údaji jsou zejména:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, vojenská hodnost, státní příslušnost, národnost, datum narození, datum a místo úmrtí a příčina smrti osoby nebo osob, jejíž ostatky jsou ve válečném hrobu pohřbeny, nebo osoby, jíž se válečný hrob týká.
 2. název státu, obce nebo vojenského újezdu, katastrálního území a parcelní číslo, popřípadě číslo popisné nemovitosti, kde se válečný hrob nachází
 3. historická událost, ke které se válečný hrob vztahuje, charakter a stručný popis vzhledu válečného hrobu včetně fotodokumentace,
 4. označení vlastníka válečného hrobu a vlastníka nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.

Na začátek stránky


Péče o válečné hroby:

Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací.

Na začátek stránky


Údržba a úprava:

Údržbou a úpravou válečného hrobu se rozumí označení válečného hrobu, umístění pamětní desky, pomníku, památníku nebo obdobného symbolu, včetně běžné údržby válečného hrobu, jeho okolí a přístupu k němu.

Na začátek stránky


Přestupky a správní delikty:

Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, se dopustí správního deliktu tím, že

 1. neumožní k válečnému hrobu přístup,
 2. nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle tohoto zákona povinna, nebo
 3. provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva.

Přestupky a správní delikty projednává pověřený obecní úřad; dopustí-li se správního deliktu obec, je příslušným k jeho projednání krajský úřad.

Na začátek stránky


Pohřebiště:

Prostor určený k pohřbívání lidských pozůstatků nebo k uložení zpopelněných lidských ostatků. Tento prostor má podobu míst pro hroby a hrobky, úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové popř. vsypové louky nebo jejich kombinace.

Na začátek stránky


Válečné oběti:

Osoby, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo osoby, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Na začátek stránky


Válečné události:

Vojenské operace nebo odbojová činnost

 • Vojenská operace je plánovaná a koordinovaná činnost, která se uskutečňuje vojenskými prostředky s cílem splnit strategické, operační nebo taktické úkoly. Vojenské operace mohou být válečné (např. vojenské operace - Pražská, Ostravská, Karpatskodukelská, Bratislavsko-brněnská) nebo jiné (mírové, záchranné, humanitární).
 • Odbojová činnost je činnost v domácím nebo zahraničním hnutí v době války, která směřuje ke vzniku nebo osvobození Československé republiky (např. partyzánské hnutí, účast v povstání, ilegální činnost, hnutí odporu).

Na začátek stránky


Válečnými zajatci ve smyslu Ženevských úmluv jsou zejména:

 1. příslušníci ozbrojených sil, příslušníci milic nebo příslušníci dobrovolnických sborů, které jsou součástí těchto ozbrojených sil;
 2. příslušníci jiných milic a jiných dobrovolnických sborů včetně členů organizovaného hnutí odporu (v jejich čele musí být odpovědná osoba, nosí rozeznávací znak a nosí otevřeně zbraně);
 3. příslušníci pravidelných ozbrojených sil, kteří se hlásí k vládě, již neuznává mocnost, která drží zajatce;
 4. osoby, které doprovázejí ozbrojené síly, nejsou však přímo jejich součástí (např. dopisovatelé, příslušníci civilních osádek vojenských letounů);
 5. posádky obchodních lodí a civilních letadel a obyvatelé neobsazených území, kteří se z vlastní vůle chopí zbraní, aby bojovali proti vojsku.

Na začátek stránky


Věcná břemena:

Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.

Na začátek stránky

Nahoru